Loading...
Om islam2017-09-18T18:03:50+02:00

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre, den Nåderikes, den Barmhärtige,

som allsmäktig råder över Domens dag!

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Led oss på den raka vägen

den väg som Du har välsignat med Dina gåvor;

inte de som har drabbat av Din vrede

och inte de som har gått vilse!”

Koranens första sura/kapitel kallad al-Fathia, ingressen.

VAD ÄR ISLAM?

Översätter man det arabiska ordet islam så får vi på svenska en mängd olika betydelser som alla är aspekter av detta rika ord, såsom: överlämnade, underkastelse, lydnad, fredsstiftande m.fl. Islam är därför inte bara namnet på en av världens största religioner och en civilisation. Islam är även benämningen på det andliga tillstånd där människan i kärlek och tilltro överlämnar sig till Gud- Allah på arabiska- varigenom hon uppnår inre frid och yttre fred.

Islam är vägen tillbaka till Allah som Han har uppenbarat i Koranen och visat på genom Profeten Muhammads liv- Guds frid och välsignelser över honom. Islam är människans ursprungliga religion. Från den förste människan och profeten Adam, till den siste profeten Muhammad- Guds frid och välsignelser över honom – har Allah uppenbarat ett och samma budskap: tron på en Enda Gud, ett liv efter detta, en räkenskapens Dag, en uppmaning till goda gärningar och dygder osv. Islam i den slutliga form som uppenbarades i och med Profeten Muhammed – Guds frid och välsignelser över honom- är den kompletta och sanna religionen som Allah skänkt människan och uppmanat henne att följa. Islam är ingen religion i ordets snävare bemärkelse, utan snarare ett sätt att leva, en livshållning och praxis som omfattar alla aspekter av människans liv.

VEM ÄR MUSLIM?

Muslim är den som överlämnar sig till Allah, följer Koranen och Profeten Muhammads sedvänja- Guds frid och välsignelser över honom, påbjuder det goda och förhindrar det onda. Man föds som muslim eller övergår till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god muslim.

En muslim tror på Allahs absoluta enhet, på att det finns änglar, på att Allah har uppenbarat vissa böcker och på att Allah har sänt profeter till alla världens folk varav Muhammads är den sista, profeternas Sigill – Guds frid och välsignelser över honom.

En muslim tror på att det kommer en Domens Dag, där alla ställs till svars för sina gärningar, och tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Allahs vilja.

Allah definierar sanna muslimer i Koranen:

”Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.  Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp”. (25:63-64)

Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger – vilket pris han än sätter på detta – till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.  (2:177)

VEM ÄR ALLAH?

Allah är den Ende utan någon like. Allah som Gud omnämner sig själv i Koranen är varken maskulinum eller femininum, och går ej heller att sätta i plural. Allah är den Barmhärtige och den Förlåtande, den Unike och den Evige, och beskrivs bäst genom Sina egna ord:

Säg: Detta är Gud, den Ende, Gud, den Evige, som är Orsak till allt, Vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd, han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingenting har funnits som kunde liknas vid Honom”. (112:1-4)

Det är Han som tar emot Sina tjänares ånger och som förlåter och stryker ut dåliga handlingar; Han vet nämligen allt vad ni gör; Han bönhör dem som tror och lever rättskaffens och ger dem i Sin nåd mer än de förtjänar.” (42:25)

den som begår en dålig handling eller på annat sätt syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skal finna att Gud är förlåtande, barmhärtig. Den som syndar, skadar nämligen bara sig själv Gud är allvetande, vis.”(4:110- 111)

Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är omsluten av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. Det är en lykta tänd med olja från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.” (24:35)

VEM ÄR PROFETEN MUHAMMAD?

Guds frid och välsignelser över honom

Profeten Muhammad – Guds frid och välsignelser över honom – föddes ungefär år 570 e.Kr. i staden Mekka på den arabiska halvön. Han blev tidigt föräldralös och omhändertogs av sin farbror. Han var känd för sin ärlighet och rättrådighet och var respekterad av alla. Han arbetade som köpman och hade en meditativ natur och vakade oftast i ensamhet uppe på ett berg. Vid fyrtio års ålder fick han en uppenbarelse där ärkeängeln Gabriel talade till honom och uppenbarade Allahs ord för honom. Detta var början på den koraniska uppenbarelsen som varade i 23 år. Människor sökte sig till Profeten och antog islam i Mekka. Efter att ha mött svårt motstånd från Mekkas härskande aristokrati som ville bevara statusen, så flydde Profeten och muslimerna till staden Media norr om Mekka. Denna händelse, hijra, är startåret för den muslimska tideräkningen. Där upprättade Profeten ett riktigt islamiskt samhälle som fram till idag är muslimernas ideal, och spred religionen Islam. Vid profetens död år 632 e.Kr. var hela Arabien enat under Islam och religionen fortsatte sin dynamik och expansion under de efterföljande kaliferna. Islams civilisation var född, en positiv kraft världens ditintills och hitintills aldrig hade skådat och som lever än idag. Profeten Muhammad – Guds frid och välsignelser över honom – var och är det främsta exemplet för mänskligheten som sändes av Allah som en barmhärtighet gentemot världen – Guds frid och välsignelser över honom, hans familj och alla hans följeslagare.

VAD ÄR KORANEN?

Koranen är den samlade uppenbarelsen som Profeten Muhammad- Guds frid och välsignelser över honom – mottog från Allah genom ärkeängeln Gabriel under 23 års tid. Den innehåller över 6000 verser som är indelade i 114 kapitel, som kallas suror. Den uppenbarades på arabiska som är Islams heliga språk, och enligt Islam så finns bara Koranen på arabiska. Den svenska översättningen är således bara en tolkning till svenska. Ordet al-Qur’an betyder recitation, och Koranen är framförallt den upplästa texten snarare en än bok. Koranen behandlar allt det som en människa behöver veta för att leva ett gott och gudfruktigt liv. Den innehåller uppmaningar till eftertanke, reflektion över skapelsen, samhälleliga lagar, verser om mänskliga relationer och levnadsregler. Den röda tråden är tanken på Allahs absoluta enhet tawhid, och det genomsyrar hela Koranen.

Koranen är Allahs eviga ord till hela mänskligheten, lika viktig och aktuell för 1400 år sedan som idag, lika viktig i Mekka som i Göteborg. Koranen är den sanna grunden att bygga sitt liv på, och Allahs ord som människans skall bära med sig genom hela livet.

VAD ÄR SUNNA?

Om Koranen är Islams främsta källa så är Profetens Muhammads sunna, dvs. det han sade, gjorde och godkände, den näst viktigaste källan, och det prisma varigenom muslimer tar till sig Koranen. Profeten – Guds frid och välsignelser över honom – kallades den gående Koranen, och det är i studier av hans välsignade liv som muslimer får kunskap om Islam. Mycket av det som Profeten sade finns nedtecknat i samlingar av hadither, dvs. profettraditioner. Dessa studeras noggrant av muslimer världen över, som ser dem som exempel och levnadsregler att basera sina liv på. Liksom Koranen är Profeten Muhammads – Guds frid och välsignelser över honom – sedvänja och leverne ett viktigt budskap till vår tid, som innebär att återföra den glömska människan tillbaka till tron på en enda Allah och ett gott och rättfärdigt liv i enighet med Allahs påbud.

ISLAMS FEM PELARE

Profeten – Guds frid och välsignelser över honom sade – sade:

Islam är byggd på fem (pelare): Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Gud och att Muhammad är Guds Sändebud, att utföra bönen, betala zakat, vallfärda till Ka’ba och fasta månaden Ramadan. ”Ur Imam Nawawis 40 hadither.

 • Trosbekännelsenash- shahdatan: En muslim skall tro på och med hela sitt hjärta vittna att ”det inte finns någon gudom utom Gud – Allah, och att Muhammad är Allahs tjänare och Sändebud.” Den som tror på detta är muslim. Detta är hela den grund varpå Islam vilar, fundamentet; att det bara finns en Enda Gud och att Han har sänt Profeten Muhammad – Guds frid och välsignelser över honom – som den sista profeten. På arabiska lyder trosbekännelsen: Ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan ’abduhu wa rausluh’.

 

 • Bönen as-salat: Muslimer skall utföra bönen vid fem tillfällen under dygnet beroende på solens position på himlen. Morgonbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen, bönen efter solnedgången och kvällsbönen. Dessa böner syftar till att ständigt påminna människan om Allah, ge henne en rytm i livet och bryta upp det vardagliga för fem tillfällen till bön och kontemplation. Bönen föregås av en tvagningsritual, wudu. Bönen kan utföras i moskén, vid eller på arbetet, i gemenskap eller i enskildhet, inomhus eller ute i naturen. Bönen är en plikt för alla muslimer, män och kvinnor och det främsta sättet att tacka Allah för alla de gåvor Han skänkt människan. ”Förrätta bönen och frukta honom. Det är till Honom ni skall samlas åter”.(6:72)

 

 • Allmoseskattenaz-zakat: Det är en religiös avgift på ca 2,5 % som varje muslim skall betala varje år utifrån sina tillgångar, och som skall skänkas till fattiga och andra behövande. Ordet zakat hör samman med ett ord som betyder rening, och det är när man betalar zakat som man renar sina tillgångar. Zakat strävar efter att fördela tillgångarna och bistå de nödställda. Allt människan äger är en gåva från Allah, och hon är därför förpliktigad att dela med sig av detta och vara givmild. ”Troende! Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni själva värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.”(3:92)

 

 • Fastanas-sawm: Under det islamiska årets nionde månad, den heliga månaden Ramadan skall varje muslimsk man och kvinna fasta, undantaget barn, sjuka, gravida m.fl. Fastan, sawm, innebär att man helt avhåller sig från mat, dryck och sexuell aktivitet från gryning till solnedgång. Efter solnedgången skall man intaga en enkel måltid, liksom strax före gryningen. Under fastemånaden skall man fördjupa sin relation med och tro på Allah, träffa andra muslimer, besöka de sjuka, hjälpa de fattiga, se över sitt liv och ägna tid till bön och kontemplation. Genom fastan tränar man sin självbehärskning och principfasthet, påminner sig om de som går utan mat och dryck och därför ger av sitt överflöd samt renar sin kropp och själ. Under fastemånaden skall man vara på sin vakt mot sin tunga, sina öron och sin blick, det otillåtna och förbjudna, samt vara förlåtande och överseende. Fastemånaden Ramadan är både fest och fasta, glädje och eftertanke, och avslutas med en av islams två viktigaste högtider ’Eid al- Fitr’. ”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. Fastan skalla vara ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa skall fasta senare under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, skall finna att detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste hur mycket gott den tillför er!” (2:183-2:184)

 

 • Pilgrimsfärdenal-hadj: Varje muslim, som har möjlighet, är förpliktigad att genomföra vallfärden till Mekka en gång under sitt liv. Under hadj som infaller lite mer än två månader efter Ramadan så möts muslimer från alla jordens hörn, av alla färger, yrken och bakgrunder för att påvisa Islams brödra- och systerskap. Man utför vissa riter till minne av profeten Abraham, hans fru Hagar och son Ismael, Alla pilgrimer är iklädda en enkel vit skrud och många av riterna syftar till att visa att vi alla är skapade av Allah, och att vi alla är Adams söner och Evas döttrar. Många muslimer ser pilgrimsfärden som höjdpunkten i sina liv. Den lilla vallfärden som kallas “umrah” kan man också utföra. Den har en enklare ritual, och kan utföras närsomhelst under året. ”Och fullgör vallfärden, såväl den större som den mindre till Guds ära.” (2:196)

OM MOSKÉN I ISLAM

Det är arabiska ordet för moské, masjid betyder plats där man faller ned i tillbedjan, och moskén är muslimernas främsta gudstjänstplats. En moské består oftast av en stor bönsal med separata avdelningar för män och kvinnor. I alla moskéer finn det en bönenisch, mihrab som visar åt vilket håll den heliga staden Mekka ligger. Alla muslimer världen över utför sin dagliga böner i riktning mot Mekka, vilket symboliserar muslimernas och mänsklighetens enhet, där Mekka blir ett andligt nav kring vilket hela det islamiska fromhetslivet kretsar.

I Moskén finns det oftast en predikstol, tvagningsutrymmen och andra faciliteter. Moskén är inte bara en gudstjänstlokal i ordets vanliga bemärkelse utan även lite av ett ”Folkets Hus” eftersom en moské fyller en roll som träffpunkt, utbildningslokal, informationscentrum och bibliotek. I moskén sker möten mellan människor från olika kulturer och bakgrunder, muslimer såväl som icke-muslimer. Moskéer har under den muslimska historien haft flera olika utformningar. Alltifrån enkla lerbyggnader till enorma byggnadskomplex, alltifrån turkisk-bysantinsk arkitektur, kinesiska pagoder, yemenitiska vitkalkade moskéer, västafrikanska lerslott till svenska kraftverk.

ETT URVAL AV KORANVERSER OCH PROFETTRADITIONER

GOTT UPPFÖRANDE, VÄNLIGHET OCH FÖRLÅTELSE:

Allah säger i Koranen:

De som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör de goda och det rätta.”(3:134)

De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; har dessa begått fel skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”(24:22)

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill. Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten på Uppståndelsens dag – deras arvedel är paradiset och där skall de förbli till evig tid.”(41-34)

Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!”(41:34)

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot andra och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?” (31:18-19)

Profeten – Guds frid och välsignelser över honom – sade:

Jag kom bara för att fullborda människornas goda uppförande.”

Den bäste av de troende är den som har bäst uppförande och den som är vänligast mot sin fru.

Den är inte en av oss som inte visar ömhet gentemot de yngre och visar respekt gentemot de äldre.

Låt den som tror på Allah och Domedagen antingen tala väl eller vara tyst och låt den som tror på Allah och Domedagen vara givmild mot sina grannar och låt den som tror på Allah och Domedagen vara generös mot sina gäster.

Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv.

Frukta Allah varhelst ni är och låt en ond gärning efterföljas av en god för att den onda skall utplånas. Och uppträd på bästa sätt inför andra människor.

Att låta bli det som man inte har att göra med, är en del av att vara en god muslim.

Ett leende inför din broder är en god gärning.

OM TOLERANS, FAMILJEN OCH MÄNSKLIGHETENS ENHET

Allah säger i Koranen:

De troende är bröder. Försona därför två bröder som är oense och frukta Allah – kanske skall ni erfara barmhärtighet.” (49:10)

Och ger er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt – utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse – och säg: Vi tror på det som uppenbarats för oss och det som uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja (29:46)

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar, för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den bäste av er den vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.”(49:13)

Gud har anbefallt människan att visa godhet mot sina föräldrar; hon bör tänka på att modern har burit barnet genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, fött det och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar och minns att Jag är målet för er färd!” (31:14)

Säg: Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen skillnad mellan dem.”(2:136)

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er att visa godhet mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!” (17:23-24)

För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Gud hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er. Tävla därför med varandra om att göra gott! Till Gud skall ni alla vända åter och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om.”(5:48)

Tvång skall ni inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.” (2:256)

Profeten Muhammad – Guds frid och välsignelser över honom – sade:

Den barmhärtige visar barmhärtighet mot de barmhärtiga, så var barmhärtig mot den som går på jorden så skall Han som är i himlen visa barmhärtighet mot er.

ORD PÅ VÄGEN:

Vid den flyende tiden!

Människan förbereder helt visst sin egen undergång,

utom de som tror och lever ett rättskaffens liv

och råder varandra att håla fast vid sanningen

och råder varandra att bära motgångarna med tålamod.

Gud lägger inte på någon en tyngre börda ön han kan bära.

Det goda han har gjort skal räknas honom till förtjänst

Och det onda han har gjort skall läggas honom till last.

Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.

Herre! Lägg inte på oss en sådan börda

som den Du lade på våra föregångare.

Herre! Lägg inte på oss bördor som vi inte har haft kraft att bära.

Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse

Och förbarma Dig över oss! Du är vår Beskyddare!”

(2:286)

Profeten Muhammad Guds frid och välsignelser över honom – sade:

Gud den Allsmäktige har sagt:

’Adams son, så länge som du anropar Mig

och frågar efter Mig ska Jag förlåta dig

för det du gjort utan att det besvärar Mig.

Adams son, om så dina synder nådde ända upp till

Molnen på himlen och du bad Mig om förlåtelse

Så skulle Jag förlåta dig

Adams son, om du kom till Mig med synder

Nästan lika stora som hela jorden,

och ställde dig framför Mig och vittnade om

att Jag inte har någon like

så skulle Jag ge dig lika stor förlåtelse.’ ”

ATT LÄSA VIDARE:

 • Islam i vardagen och världen, Christer Hedin, Arena förlag 1996
 • Koranens budskap, Proprius förlag 1988, i översättning av Mohammed Knut Bernström
 • Profetens folk, Michael Nordberg, Tidens förlag 1988
 • Islamisk arkitektur, Henri Stierlin, Alhambra förlag 1995
 • Islam i Sverige, Jan Samuelsson, Natur & Kultur 1999
 • Blågul islam? Muslimer i Sverige, red. Svanberg och Westerlund, Nya Doxa förlag 1999
 • The Vision of Islam, Murata och Chittick, Paragon House 1994
 • Islam – The Natural Way, Abdul Wahid Hamid, MELS 1990
 • Muhammad, Martin Lings, Islamic Texts Society
 • Islam the Straight Path, John Esposito, Oxford University Press
 • The Concise Encyclopedia of Islam, Cyril Glassé, Harper San Francisco 1991
 • Islam vår väg, Ahmad Khursid, Islamiska Förbundet i Sverige
 • Trons pelare, Jaafar Idriss, Islamiska Förbundet i Sverige

Behöver du mer information om Islam och vill träffa någon för ett samtal. Besök moskén eller kontakta oss

KONTAKTA OSS!